Serra do Barbanza


Mancomunidade de Montes Veciñais "Serra do Barbanza"

O obxectivo da mancomunidade é a mellora e a defensa conxunta das comunidades asociadas nos seus aspectos económicos, sociais, ecolóxicos, culturais, etc.

Apróbase a inclusión da nosa Comunidade dentro desta entidade na Asemblea Xeral Extraordinaria con data 16 de decembro do 2007 (Libro de actas C, páx. 70). Ratificada a inclusión na Asemblea Xeral Ordinaria da Mancomunidade con data 23 de marzo do 2008.

Páxina web:
Contacto: mancomunidadebarbanza@yahoo.es

Documentación:

Documentos compartidos pola CMVMC San Pedro de Muro