ORGACCMMOrganización Galega de Comunidades de Montes

A ORGACCMM é unha entidade de carácter asociativo, composta polas comunidades de montes do país asociadas.

Apróbase a inclusión da nosa Comunidade dentro desta entidade na Asemblea Xeral Ordinaria con data 28 de maio do 2006 (Libro de actas B, páx. 97).

Páxina web: http://orgaccmm.blogaliza.gal/
Contacto:
orgaccmmcelso@mundo-r.com

cemmaorganizacion@gmail.com